Ulga mieszkaniowa - korzystna interpretacja ogólna

dodano: 2021-11-03
W dniu 13 października 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał ogólną interpretację nr DD2.8202.4.2020 doprecyzowującą katalog wydatków, jakie mieszczą się w kategorii wydatków na własne cele mieszkaniowe, podlegających odliczeniu w ramach ulgi mieszkaniowej. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 uPIT, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Rodzaje wydatków na cele mieszkaniowe zostały określone w art. 21 ust. 25 uPIT. Są nimi następujące wydatki odnoszące się do nieruchomości położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:

- nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem;
- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie;
- nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych z którego uzyskano dochód, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego;
- budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego;
- rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- oraz wydatki poniesione na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki na wskazane w powyższym akapicie cele, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. 

Przedmiotem interpretacji ogólnej stały się wydatki określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) uPIT. Są to wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Interpretacja została wydana w związku z pojawieniem się wątpliwości, czy spełniają kryteria do skorzystania z ulgi mieszkaniowej wydatki na zakup m.in. sprzętów AGD, takich jak kuchenka gazowa, kuchenka elektryczna lub gazowo-elektryczna, płyta indukcyjna, płyta ceramiczna, piekarnik, pralka, zmywarka, szafka będąca elementem mocowania umywalki, oświetlenie, w tym taśmy LED oraz oczka halogenowe, okapy kuchenne, meble trwale związane z budynkiem lub lokalem, wykonane na indywidualne zlecenie oraz meble w zabudowie kuchennej.

Do czasu wydania interpretacji fiskus stał na stanowisku wykluczającym wydatki na zakup sprzętu AGD oraz zakup i montaż mebli kuchennych, łazienkowych czy szaf wnękowych (w tym wykonanych "pod wymiar") z kategorii wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, uprawniających do skorzystania ulgi mieszkaniowej. 

Jak stanowi interpretacja ogólna, "projektując omawiane zwolnienie podatkowe, ustawodawca nie miał na celu zawężenia katalogu wydatków mieszkaniowych wyłącznie do tych wydatków, które wiążą się z przygotowaniem budynku (lokalu) do tzw. "stanu surowego zamkniętego". Własny cel mieszkaniowy polegać ma bowiem na możliwości zamieszkiwania i funkcjonowania w budynku (lokalu), czyli normalnej ludzkiej egzystencji. W praktyce zaspokojenie własnych celów (potrzeb) mieszkaniowych polega więc także na realizacji prac remontowych/wykończeniowych obejmujących swym zakresem zakup podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego (sprzętu AGD), gdyż z realizacją potrzeb mieszkaniowych nierozerwalnie związane są pozostałe potrzeby egzystencjalne, m.in. możliwość przygotowywania posiłków. Urządzenia, takie jak kuchenka gazowa, elektryczna lub gazowo-elektryczna, płyta indukcyjna lub ceramiczna, piekarnik, zmywarka, pralka, lodówka, czy okap kuchenny, można więc obecnie uznać za standardowe wyposażenie każdego budynku (lokalu) o funkcjach mieszkalnych, niezbędne do zabezpieczenia prawidłowej egzystencji człowieka. Urządzenia te w większości wymagają uwzględnienia w projekcie budowlanym ich planowanego rozmieszczenia oraz instalacji specjalnych przyłączy.

W konsekwencji, wydatki poniesione na zakup i montaż:
- kuchenki elektrycznej, kuchenki gazowej, lub gazowo-elektrycznej, piekarnika, płyty ceramicznej, płyty indukcyjnej, zmywarki, pralki, lodówki (wolnostojące oraz w zabudowie),
- szafki będącej elementem mocowania umywalki i stanowiącej kompletem z tą umywalką,
- ściennego wewnętrznego i oświetlenia sufitowego, w tym także taśm LED oraz oczek halogenowych,
- okapów kuchennych, wyciągów oraz pochłaniaczy, (również okapu podszafkowego),
- mebli, które charakteryzują się trwałym związkiem z budynkiem lub lokalem, wykonane na zlecenie indywidualne, na przykład zabudowa garderoby, pawlacze oraz szafy wnękowe;
- mebli w zabudowie kuchennej "pod wymiar" i jak i zabudowy kuchennej wolnostojącej

zawierają się w kategorii wydatków na własne cele mieszkaniowe, co oznacza, że  kwalifikują się do odliczenia od dochodu w ramach ulgi mieszkaniowej.

Bezpośredni link do interpretacji ogólnej 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie ulgi mieszkaniowej, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.  Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia