Polski Ład - zmiany zasad amortyzacji środków trwałych

dodano: 2021-10-05
1 października 2021 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą podatkową część tzw. polskiego ładu. Zgodnie z Konstytucją, ustawodawca ma czas do końca listopada br. na zakończenie procesu legislacyjnego. Pomimo że proces ten jest jeszcze w toku, jest wielce prawdopodobne, że ustawa w obecnym kształcie wejdzie w życie. Ze względu na istotność i bardzo szeroki zakres wdrażanych zmian, na łamach witryny internetowej Kancelarii będziemy sukcesywnie prezentować najważniejsze założenia tzw. polskiego ładu, pomimo tego, że ustawa jeszcze nie weszła  w życie.  

Amortyzacja składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przez osobę fizyczną 

Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących do 31 grudnia 2021 r., za wartość początkową na potrzeby amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przyjmuje się co do zasady cenę zakupu. W przypadku składników, których utrata wartości postępuje stosunkowo szybko, (np. samochody lub komputery) jeżeli przed przyjęciem do używania w ramach działalności gospodarczej zostały nabyte i były wykorzystywane w ramach majątku osobistego osoby fizycznej, ich cena nabycia mogła w sposób znaczący przewyższać realną wartość danego składnika. 

Na skutek planowanego na dzień 1 stycznia 2022 r. wejścia w życie zmiany art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość początkowa danego składnika majątku, który przed jego wprowadzeniem do  majątku firmowego osoby fizycznej był wykorzystywany do celów prywatnych, może być ustalona ustalana według ceny zakupu, albo według wartości rynkowej, jeżeli jest ona niższa od ceny zakupu. Na skutek zmiany, składniki majątku będą amortyzowane według ich rzeczywistej wartości, uwzględniającej zużycie  jakie nastąpiło przed ich wprowadzeniem do działalności gospodarczej. 

Likwidacja amortyzacji budynków oraz lokali mieszkalnych 

Zgodnie z planowanymi zmianami, od 1 stycznia 2023 r., amortyzacji nieruchomości mieszkalnych i prawa majątkowe o charakterze mieszkalnym, takie jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, wydzierżawione albo wynajmowane.

Na dotychczasowych zasadach nadal będzie możliwe amortyzowanie budynków i lokali użytkowych, jeżeli będą one wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmowane lub wydzierżawiane.

Zmiany zasad amortyzacji nieruchomości będących własnością spółek nieruchomościowych

Spółki nieruchomościowe o których mowa w art. 5a pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4a pkt 35 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. podmioty inne niż osoby fizyczne, których głównym źródłem przychodów oraz dochodów są należące do nich nieruchomości, po nowelizacji, od 1 stycznia 2022 r. będą mogły dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji Środków Trwałych (budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu) w danym roku podatkowym, nie wyższych niż odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych dokonywane na podstawie przepisów bilansowych, obciążających  wynik finansowy jednostki w danym roku podatkowym. Oznacza to konieczność obniżenia stawki amortyzacyjnej dla celów podatkowych, jeśli nastąpiło obniżenie stawki amortyzacji bilansowej.  Podkreślenia wymaga, że zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych  jaki wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r., będzie również dotyczył również tzw. spółek nieruchomościowych. 
Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia