PIT przedsiębiorców: Wybór formy opodatkowania na rok 2022.

dodano: 2021-12-13
PIT przedsiębiorców: Wybór formy opodatkowania na rok 2022. 

W dniu 1 stycznia 2022 r. w życie wchodzi szereg zmian, istotnie wpływających na kształt polskiego systemu opodatkowania działalności gospodarczej. Wzrośnie kwota wolna od podatku, podwyższony będzie próg dochodów skali podatkowej, którego przekroczenie wiąże się z opodatkowaniem stawką wynoszącą 32%. Wprowadzony zostanie nowy system obliczania składki zdrowotnej, przy jednoczesnym braku możliwości pomniejszania podatku o zapłaconą składkę zdrowotną. 

Ponieważ te zmiany w sposób wymierny wpływają na wysokość podatku, przedsiębiorcy muszą podjąć decyzję odnośnie co do wyboru formy opodatkowania na 2022 rok. Podatnicy mogą wybrać zasady ogólne (skalę podatkową), podatek liniowy, oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zostanie zlikwidowana możliwość wyboru tzw. karty podatkowej. Dzień 31 grudnia 2021 będzie ostatnim dniem, w którym podatnik będzie mógł zawnioskować o stosowanie tej formy rozliczania podatku. Kartę podatkową będą mogli stosować jedynie podatnicy kontynuujący opodatkowanie w tej formie. 

Obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania upływa 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z działalności gospodarczej w roku podatkowym. W przypadku uzyskania przychodu w styczniu 2022, termin na zgłoszenie zmian upłynie 20 lutego 2022 r.

Zmiany w opodatkowaniu według skali podatkowej:
- ulegnie podwyższeniu próg przychodów, którego przekroczenie oznacza zastosowanie stawki 32%, z 85.528 zł do 120.000 zł;
- nastąpi podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5.100 zł, co oznacza, że przy dochodach nieprzekraczających 30.000 zł rocznie, podatku do zapłaty nie będzie;
- zniesione zostanie prawo do pomniejszania kwoty podatku o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- zostanie wprowadzona w życie tzw. ulga dla klasy średniej, która będzie obliczana według wzoru:
(A × 6,68% ? 4.566 zł) ÷ 0,17, dla A w przedziale kwotowym od 68.412 zł do 102.588 zł, 
oraz (A × (-7,35%) + 9.829 zł) ÷ 0,17, dla A w przedziale kwotowym od 102.588 zł do 133.692 zł, 
gdzie A oznacza roczną sumę  przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz ze stosunku pracy, pomniejszonych o koszty prowadzenia działalności bez składek na ubezpieczenia społeczne.
- składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie opłacana w wysokości 9% podstawy, jaką będzie dochód z działalności gospodarczej. Podstawa wymiaru za dany miesiąc w 2022 r. nie będzie mogła być jednak mniejsza od kwoty 3.010 zł (kwota najniższego wynagrodzenia w 2022 r.). W związku z tym kwota najmniejszej miesięcznej składki zdrowotnej wyniesie 270,90 zł).

Zmiany w podatku liniowym:
- brak możliwości odliczania od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- składka zdrowotna będzie opłacana od dochodu z działalności gospodarczej, a jej wysokość w przypadku tych przedsiębiorców będzie wynosiła 4,9% podstawy wymiaru; podobnie jak u przedsiębiorców na skali podatkowej, składka zdrowotna w danym miesiącu nie będzie jednak mogła być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia;
- podatnicy którzy wybiorą tę formę opodatkowania, lub będą ją w 2022 r. kontynuować, nie będą mogli skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł. 

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych:
Podatników stosujących opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych również dotyczy zmiana reguł ustalania składki zdrowotnej. Wysokość tej składki (9%) u ryczałtowców będzie zależna od wartości osiągniętych przychodów, a podstawa wymiaru będzie się kształtować następująco:
1) Jeśli przychody nie przekroczą 60.000 od początku roku kalendarzowego, składka zdrowotna wyniesie: 305,56 zł;
2) Jeśli przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczą kwotę 60.000 zł i nie przekroczą kwoty 300.000 zł, składka zdrowotna wyniesie: 509,27 zł;
3) Jeśli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ww. ustawy, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczą kwotę 300.000 zł, składka zdrowotna wyniesie: 916,68 zł.
Od nowego roku, również przedsiębiorcy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie będą mogli odliczać od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmianie (obniżeniu) ulegnie część stawek ryczałtu od niektórych rodzajów wykonywanej działalności.
Dokonując wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT, należy brać pod uwagę ulgi przysługujące podatnikom, takie jak brak możliwości stosowania ulgi na dzieci oraz wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem przez podatników stosujących podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia