PFRON: Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu wpłat obowiązkowych

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa mają Państwo problemy z regulowaniem należności z tytułu wpłat na PFRON, przypominamy, że istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ulgi poprzez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty.
Szczegóły  i formularze pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-zaleglosci-z-tytulu-wplat-obowiazkowych/

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć wniosek w tej sprawie.
Wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko bądź pełną nazwę firmy,
- dane adresowe (miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu, - siedziby albo miejsca prowadzenia działalności),
- identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
- miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
- prośbę o odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległości z tytułu wpłat na Fundusz ze wskazaniem okresu zadłużenia,
- uzasadnienie przyczyny powstania zadłużenia,
- uzasadnienie przyczyny braku możliwości jednorazowego uregulowania zaległości,
- proponowane warunki spłaty (ilość lub kwota rat, termin płatności rat),
- podpis wraz z pieczątką imienną ze wskazaniem zajmowanego stanowiska; wniosek musi podpisać osoba - upoważniona do reprezentacji firmy. Jeśli prowadzą Państwo działalność gospodarczą, muszą Państwo podpisać osobiście. Jeśli pracujesz w spółce, która jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – osoby upoważnione do reprezentacji wymienione są w Dziale drugim w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Inne uprawnienia wynikają z umów, osobistych upoważnień bądź udzielonych pełnomocnictw.
Jeżeli we wniosku zostaną wykryte braki, zostaną Państwo wezwani do ich uzupełnienia.
 
W przypadku zaległości już objętych decyzją ratalną bądź odroczeniową można złożyć wniosek o zmianę tej wydanej decyzji w części rat, których termin płatności jeszcze nie upłynął. 

Wniosek wraz z dokumentami można przesłać elektronicznie za pomocą portalu ePUAP oraz  z uwagi na wyjątkowe okoliczności w formie scanu na skrzynkę e-mail dw_rozliczenia@pfron.org.pl jak również wysłać pocztą. 

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.
 
Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. W związku z tym wymagane jest złożenie dodatkowych dokumentów dotyczących pomocy publicznej:

- w przypadku pełnej księgowości - sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, ) za lata 2018-2019, potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
- w przypadku, gdy nie ma obowiązku sporządzania ww. sprawozdań finansowych – wyciągów z księgi przychodów i rozchodów lub zeznań podatkowych rocznych PIT za ww. okres, potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie strona otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, które powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Strony;
- oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy powinno być aktualne na dzień złożenia oświadczenia;
- formularza (obowiązującego od dnia 15.11.2014 r.) informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zm.). Formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Strony;

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Fundusz prosi o nadesłanie formularza informacji przedstawianych przez podmiot przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810). Formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Strony. 

 Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. Euro, PFRON nie udzieli ulgi.
 
Jeżeli prowadzą Państwo działalność w sektorze drogowego transportu towarów limit pomocy de minimis wynosi 100 tys. Euro, dla sektora rolnictwa limit wynosi 20 tys. Euro, a dla sektora rybołówstwa i akwakultury 30 tys. Euro.

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia