Odroczenie terminu oraz rozłożenie na raty podatku

Szanowni Państwo,

Niezależnie od wprowadzonych doraźnie rozwiązań pomocowych obowiązujące przepisy przewidują możliwość odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty.

Na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym, organ podatkowy może

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

 

Możliwe jest:

  • uzyskanie odroczenia zapłaty podatku, co oznacza, że pozytywna decyzja organu podatkowego pozwoli zapłacić podatek dopiero w momencie, w którym będzie to możliwe
  • rozłożenie zapłaty podatku na raty, co oznacza, że pozytywna decyzja organu podatkowego pozwoli rozłożyć w czasie zapłatę podatku

 

Powyższe ulgi można stosować jedynie na wniosek podatnika, który winien zostać wniesiony do właściwego dla niego organu podatkowego. Mogą one obejmować zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT) oraz wszelkich innych podatków i zobowiązań, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

 

Zasadność przyznania ulgi przez organ podatkowy winna wynikać z treści wniosku obejmującego:


  • przedstawienie sytuacji majątkowej podatnika oraz branży w której funkcjonuje
  • opis obecnego stanu przedsiębiorstwa (w tym zakres zobowiązań ciążących na podatniku, stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie)
  • opis wpływu aktualnej sytuacji na pogorszenie kondycji finansowej podatnika
  • opis negatywnych skutków, jakie prawdopodobnie wystąpią, jeżeli ulga nie zostanie udzielona (np. konieczność ograniczenia zatrudnienia, konieczność likwidacji działalności gospodarczej wynikająca z utraty płynności finansowej).

 W razie pytań oraz wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii

Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia