Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

dodano: 2020-08-03
Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia  4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych regulującej zasady tworzenia i funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych zarówno pracodawcy jak i pracownicy nabyli szereg praw i obowiązków związanych z dobrowolnym oszczędzaniem przez pracowników w ramach modelu określonego przepisami ustawy. 

Ustawa określa zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zwanych dalej PPK, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Zgodnie z art. 134 ustawy o PPK przewidującym harmonogram stopniowego wprowadzania PPK w zależności od podmiotu zatrudniającego początkowo program dotyczył wyłącznie największych pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób (od dnia 1 lipca 2019 roku), powyżej 50 osób (od 1 stycznia 2020 roku) oraz powyżej 20 osób (od 1 lipca 2020 roku). Natomiast od dnia 1 stycznia 2021 roku przepisy ustawy o PPK będą miały zastosowanie również do pozostałych podmiotów zatrudniających oraz jednostek sektora finansów publicznych niezależnie od ilości zatrudnionych osób. Obowiązek tworzenia PPK będzie zatem ciążył na wszystkich pracodawcach, którzy zatrudniając co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Co istotne podmiotami zatrudniającymi w rozumieniu ustawy o PPK zdefiniowanymi w art. 2 ust. 1 pkt 21 są nie tylko pracodawcy w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, ale również nakładcy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, zleceniodawcy oraz podmioty w których działa rada nadzorcza, jeżeli jej członkowie są wynagradzani za pełnienie tej funkcji. Po stronie pracodawcy leży szereg obowiązków nałożonych przepisami ustawy o PPK, a w szczególności:
  1. Wybór w porozumieniu z pracownikami instytucji zarządzającej środkami zgromadzonymi w ramach PPK;
  2. Podpisanie umowy o zarządzaniem PPK (dla pozostałych podmiotów zatrudniających, które zostaną objęte przepisami ustawy z dniem 1 stycznia 2021 roku ostateczny termin zawarcia przedmiotowej umowy upływa 23 kwietnia 2021 roku) i prowadzenie PPK (dla pozostałych podmiotów zatrudniających, które zostaną objęte przepisami ustawy z dniem 1 stycznia 2021 roku ostateczny termin zawarcia przedmiotowej umowy upływa 10 maja 2021 roku);
  3. Dopełnienie w stosunku do pracowników obowiązków informacyjnych oraz odebranie oświadczeń o ewentualnej rezygnacji z udziału w PPK;
  4. Dostosowanie wewnętrznych procedur pracodawcy w tym oprogramowania kadrowo-księgowego do prowadzenia PPK; 
  5. Obliczanie, pobieranie i terminowe odprowadzanie wpłat do wybranej instytucji finansowej, a także prowadzenia i archiwizacji dokumentów.
Biorąc pod uwagę powyższe, a także szerokie grono osób zatrudnionych objętych automatycznie (osoby w wieku 18-55 lat pod warunkiem niezłożenia oświadczenia  o rezygnacji) lub na wniosek (osoby w wieku 55-70 lat) programem PPK, zalecane jest zapoznanie ze szczegółami programu m.in. poprzez www.mojeppk.pl i bieżące ich monitorowanie, a w razie potrzeby kontakt z Kancelarią.   

Zespół KDP
Wiesław SztabaKancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia