Ulga IP BOX dla programistów - warto składać wnioski o interpretacje

dodano: 2021-03-15
Ulga IP BOX dla programistów

Programiści świadczący swoje usługi w ramach umów B2B - niezależnie od formy prawnej wykonywanej działalności gospodarczej - mogą w dość prosty sposób uzyskać możliwość skorzystania z 5-procentowej stawki podatku dochodowego. Jest to możliwe na podstawie obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. przepisów art. 30ca i 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) oraz art. 24d i art. 24e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop). 

Warunki stosowania ulgi IP BOX 

U podstaw możliwości stosowania ulgi IP BOX przez programistów (także tych wykonujących jednoosobowo działalność gospodarczą w ramach kontraktów B2B) leży fakt, że efekt pracy programisty co do zasady podlega ochronie prawa autorskiego, bez konieczności przechodzenia procedur jakie towarzyszą zgłoszeniom patentów lub wzorów użytkowych. 

Z ulgi IP BOX skorzystać może programista, niezależnie tego czy tworzy całość oprogramowania od podstaw, czy też rozwija lub ulepsza istniejący i funkcjonujący już projekt. Przepisy prawa oraz linia interpretacyjna Krajowej Informacji Skarbowej w sprawach ulgi IP BOX na równi z utworzeniem od postaw kwalifikowanego prawa własności intelektualnej traktują wprowadzenie zmian w kodzie istniejącego już programu, do którego podatnik nabył prawo lub je otrzymał na podstawie licencji dopuszczającej modyfikację kodu. 

Wytworzony lub ulepszony program musi być efektem prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, badawczej lub rozwojowej. Wyróżnienie prac o charakterze jedynie rozwojowym jest bardzo istotne, gdyż pozwala na możliwość skorzystania z ulgi przez programistów rozwijających istniejące już aplikacje. Przygotowywanie i wykonywanie przez programistę tych czynności jest kwalifikowane jako działalność rozwojowa, jeśli jest realizowana w zakresie technologii informacyjnych i tworzenia innowacyjnych programów lub funkcjonalności. Innowacyjność danego programu lub funkcjonalności na gruncie ulgi IP BOX nie musi być innowacyjnością na skalę światową czy krajową, lecz może być innowacyjnością w skali przedsiębiorstwa kontrahenta dla którego programista tworzy, ulepsza lub rozwija oprogramowanie. 

Podatnik nie może zastosować w danym roku ulgi IP BOX, jeśli nie uzyskał dochodu ze sprzedaży kwalifikowanych IP. Oznacza to, że konieczne jest uzyskiwanie dochodów ze sprzedaży praw autorskich do programu lub z udzielania licencji za korzystanie z wytworzonego programu.

Dla celów rozliczania ulgi IP BOX podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji pozwalającej na wyodrębnienie w księgach rachunkowych każdego prawa własności intelektualnej, ustalenie przychodów oraz kosztów ich uzyskania, dochodu lub straty - przypadających na każde z osobna prawo własności intelektualnej, oraz pozwalającej na określenie wskaźnika NEXUS. Programiści stosujący KPIR mogą prowadzić wymaganą ewidencję dla celów IP BOX w formie np. arkusza kalkulacyjnego, odrębnego od KPIR. 

Wskaźnik NEXUS jest to mnożnik stosowany w celu obliczenia podstawy opodatkowania ulgową stawką 5%. Wielkość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP ustala się, jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP uzyskanego w trakcie roku podatkowego oraz wskaźnika NEXUS obliczonego według wzoru:
 n = (a+b) x 1,3 / (a + b + c + d) 
gdzie poszczególne litery wzoru oznaczają:
a - koszty  działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym IP;
b - koszty nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, od podmiotu niepowiązanego wskazanego w art. 23m ust. 1 pkt 3 updof. (oraz art. 11a ust. 1 pkt 3 updop)
c - koszty nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, od podmiotu powiązanego wskazanego w art. 23m ust. 1 pkt 4 updof (oraz art. 11a ust. 1 pkt 4 updop)
d - koszty nabytego przez podatnika kwalifikowanego IP.
Wskaźnik NEXUS przynosi korzyści tym podatnikom, którzy samodzielnie wytwarzają od podstaw kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Dla tych podmiotów wskaźnik wynosi 1 - jest to wartość najwyższa. Podatnicy którzy w ramach procesu twórczego ponoszą koszty na nabycie IP od innych podmiotów uzyskają wskaźnik NEXUS mniejszy od 1. 
Wskaźnik NEXUS ukazuje wartość kwalifikowanych kosztów. Jest on określany odrębnie dla każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Oznacza to, że jeśli podatnik w związku z działalnością badawczo-rozwojową, pracuje nad więcej niż jednym kwalifikowanym IP, zobligowany jest do obliczenia wskaźnika NEXUS osobno dla każdego poszczególnego kwalifikowanego IP.

Podstawa opodatkowania preferencyjną stawką 5% stanowi iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika NEXUS. Niestety, obowiązujące przepisy nie pozwalają przedsiębiorcom stosującym ulgę IP BOX na zapłatę zaliczek na podatek dochodowy według stawki 5%. Podatnicy zobowiązani są płacić zaliczki według obowiązujących ich stawek, natomiast ulgę uwzględnić powinni w rocznym zeznaniu. Finalna korzyść z ulgi IP BOX jest zatem odczuwana przez podatników nie na bieżąco, lecz po złożeniu rocznego zeznania. Efektem korzystania z tej ulgi winien być zwrot przez urząd skarbowy nadpłaty podatku dochodowego. Wyjątek ustanowiono dla podatników którzy stosując ulgę IP BOX wytwarzają produkty niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 - mogą oni stosować ulgę IP BOX  w celu obliczania zaliczek na podatek dochodowy na bieżąco. 

Podsumowując, z ulgi IP BOX skorzystać może przedsiębiorca niezależnie od formy prawnej oraz wielkości przedsiębiorstwa, który w wyniku wykonywanej działalności gospodarczej wytwarza kwalifikowane prawo własności intelektualnej, będące efektem prowadzonych przez przedsiębiorcę prac badawczych lub rozwojowych, uzyskuje dochody ze sprzedaży wytworzonych, ulepszonych lub rozwiniętych w ten sposób praw oraz prowadzi ewidencję według art. 30cb pkt. 2 updof. Złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w celu stosowania ulgi IP BOX nie jest obowiązkowe, jednak rezygnacja z jej uzyskania przez zainteresowanego podatnika (programistę) stosującego IP BOX  tworzy czynnik wysokiego ryzyka podatkowego.

Ze względu na brak legalnej definicji programu komputerowego i związane z tym wątpliwości, co do stosowania ulgi IP BOX przez programistów, Minister Finansów w objaśnieniach z 15 lipca 2019 r. zachęca podatników do uzyskania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, jako sposobu uzyskania ochrony formalno-prawnej dla biznesowego modelu zastosowanego lub planowanego do wdrożenia przez przedsiębiorców pragnących korzystać z ulgi IP BOX.  Złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w celu stosowania ulgi IP BOX nie jest obowiązkowe. Jednak sformułowanie tego typu zalecenia w objaśnieniach podatkowych, a więc w dokumencie wydanym na podstawie art. 14 par. 1 pkt. 2 ordynacji podatkowej nakazuje traktować nieuzyskanie odpowiedniej interpretacji przez podatnika stosującego ulgę, jako czynnik radykalnie zwiększający prawdopodobieństwo wszczęcia czynności kontrolnych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.  

Zapraszamy do współpracy wszystkich Państwa zainteresowanych uzyskaniem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w celu stosowania ulgi IP BOX, a także prowadzeniem obowiązkowej ewidencji.Napisz do nas

Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia