Tarcza 8.0 - formy pomocy z Tarczy 7.0 przedłużone

dodano: 2021-03-02
Tarcza branżowa 7.0 przedłużona

Rząd przedłużył czas udzielania pomocy dla przedsiębiorców na kolejne miesiące. Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 przewiduje następujące formy pomocy dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych pandemią:

1. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy) na okres do trzech miesięcy z wojewódzkich urzędów pracy w wysokości do 2000 zł miesięcznie na pracownika;
2. Świadczenie postojowe z ZUS przez okres do trzech miesięcy, w wysokości 2080 zł miesięcznie;
3. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów przedsiębiorców ze środków powiatowych i grodzkich urzędów pracy przez okres do trzech miesięcy w wysokości do 5000 zł miesięcznie;
4. Zwolnienia z obowiązku zapłaty składek ZUS. 

1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Wojewódzkich Urzędów Pracy będą mogli uzyskać przedsiębiorcy, którzy  na dzień 30 listopada 2020 prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z poniższych kodów: 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 55.20.Z; obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;  55.30.Z pola kempingowe; 79.11.A; działalność agentów turystycznych; 79.12.Z działalność organizatorów turystyki. 

Wnioskujący o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy muszą wykazać, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2021 r.

2. Świadczenia postojowe z ZUS

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł miesięcznie przez okres do trzech miesięcy. Długość okresu otrzymywania świadczenia uzależniony jest od wystąpienia spadku przychodów oraz wykonywania przeważającej działalności o wskazanym kodzie PKD:

a) Jednokrotnie o świadczenie mogą wnioskować przedsiębiorcy o przeważającej działalności wg PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z.
b) Dwukrotne mogą otrzymać postojowe przedsiębiorcy o PKD  91.02.Z.
c) Trzy razy o świadczenie postojowe mogą starać się przedsiębiorcy o PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia postojowego jest spadek przychodów z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

3. Dotacja z powiatowych i grodzkich urzędów pracy dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (maksymalnie trzykrotnie po 5000 zł miesięcznie). O dotację przedsiębiorca będzie mógł wnioskować dwa lub trzy razy, w zależności od kodu PKD przeważającej działalności:

Dwie dotacje może uzyskać przedsiębiorca wykonujący działalność przeważającą według kodu 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,.  Trzy dotacje z przeważającym jednym z kodów 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. 

W celu otrzymania dotacji należy wykazać, iż przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. 

O dotację będzie mógł wnioskować do 31 maja 2021 r. Jeżeli pierwsza dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany w kolejnym wniosku. 

4. Zwolnienie z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych może zostać udzielone podmiotom wykonującym przeważająca działalność określoną jednym ze wskazanych kodów PKD. 

Zwolnienie za styczeń 2021 r. dla przedsiębiorców z jednym z poniższych kodów PKD (przeważającym) :
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z.  

Zwolnienie za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.  ? dla przedsiębiorców z jednym z poniższych kodów PKD (przeważającym): 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z,59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Zwolnienie za luty 2021 r.  dla przedsiębiorców z jednym z poniższych kodów PKD (przeważającym) :
49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z,79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

Aby wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS należy wykazać, że spadek przychodu z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.

Rozporządzenie jest kontynuacją form pomocy przyznanych przedsiębiorcom na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, weszło w życie w dn. 28 lutego 2021 r.

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w uzyskaniu pomocy antykryzysowej, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.


Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia