Mechanizm podzielonej płatności (split payment) - zmiany od 1 listopada 2019 r.

dodano: 2019-10-22

Mechanizm podzielonej płatności (split payment). Zmiany od 1 listopada 2019 r.

Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split payment) zostaną objęte faktury, których wartość brutto przekroczy 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, dokumentujące transakcje, które przedmiotem są towary i usługi wskazane w nowym załączniku nr 15 do ustawy (otwórz w nowym oknie)

Załącznik ten obejmuje m. in.:

 • towary i usługi wymienione w obowiązujących do 31.10.2019 r. w załącznikach nr 11 (otwórz w nowym oknie)  i nr 14 (otwórz w nowym oknie)   ustawy o podatku od towarów i usług objęte dotychczas odwrotnym obciążeniem  (między innymi: żelazostopy, wyroby hutnicze, metale szlachetne srebro, złoto, platyna, metale nieszlachetne: aluminium, ołów, cynk, miedź, nikiel i wyroby z tych metali, złom i odpady z metali nieszlachetnych, procesory, komputery przenośne, telefony komórkowe, konsole do gier, biżuteria, odpady, surowce wtórne, roboty budowlane itd.),
 • towary wymienione w obowiązującym do 31.10.2019 r.  załączniku nr 13 (otwórz w nowym oknie) ustawy o podatku od towarów i usług objęte dotychczas solidarną odpowiedzialnością nabywcy (między innymi: wyroby stalowe, paliwa, oleje opałowe i smarowe, olej z rzepaku, kasety z tuszem, folie typu stretch, dyski twarde i dyski SSD, cyfrowe aparaty fotograficzne)
 • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe.

Transakcje, które mają za przedmiot towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 listopada 2019 r. objęte będą obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności. Podatnik będący sprzedawcą bądź usługodawcą takich towarów i usług będzie zobowiązany do oznaczenia dokumentujących te transakcje faktur wyrazami: "mechanizm podzielonej płatności". Będzie także zobowiązany do przyjęcia kwoty należności wynikającej z takiej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Podatnik przy dokonywaniu płatności kwoty zobowiązania wynikającej z takiej faktury, będzie zobowiązany kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury zapłacić na rachunek VAT. Odpowiednio całość albo część kwoty netto wynikającej z otrzymanej faktury podatnik zobowiązany będzie zapłacić na rachunek bankowy albo na rachunek w SKOK ujawniony w rejestrze (biała lista podatników) lub rozliczyć w inny sposób.

Obligatoryjne stosowanie mechanizmu podzielonej płatności dotyczyć będzie jedynie kwoty należności za będące przedmiotem transakcji usługi lub towary wymienione w zał. nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku faktury zawierającej zarówno pozycje objęte obligatoryjnie systemem podzielonej płatności, jak i nim nieobjęte, konieczność zapłaty należności poprzez split payment odnosić się będzie wyłącznie do tych pozycji faktury, które wskazuje w załącznik nr 15. Podatnik może jednak dokonać zapłaty za całą fakturę poprzez split payment w sposób dobrowolny.

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich, przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności. W komunikacie podatnik wskazuje:

 • kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
 • kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
 • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
 • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Mechanizm podzielonej płatności będzie odnosił się także do zadatków, zaliczek, przedpłat, rat itp. płaconych częściowo lub w całości przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru, zarówno w przypadku dobrowolnego jak i obligatoryjnego zastosowania split payment. Wówczas w komunikacie przelewu, w miejsce numeru faktury, za którą dokonywana jest płatność, należy wpisać słowo "zaliczka".

Mechanizm podzielonej płatności nie będzie obowiązkowy w poniższych sytuacjach:

 • dokonania potrącenia (tj. uregulowania należności w drodze kompensaty)  w  zakresie, w jakim kwoty należności będą potrącane,
 • dokonywania płatności kwoty należności wynikającej z faktury dokumentującej transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana będzie płatność, na dzień dokonania dostawy będzie partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny zawrze umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni, z którą podmiot publiczny zawrze umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Środki zgromadzone na rachunku VAT będą mogły być przekazane na rachunek bankowy (rachunek w SKOK) wskazany przez podatnika za zgodą naczelnika urzędu skarbowego wyrażoną w drodze postanowienia wydanego na wniosek podatnika. We wniosku podatnik wskazuje wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. W postanowieniu naczelnik urzędu skarbowego określi wysokość środków, jaka może zostać przekazana, a informację o postanowieniu przekaże przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej bankowi lub SKOK w której prowadzony jest rachunek VAT.

Naczelnik urzędu skarbowego odmówi wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT w drodze decyzji jeżeli na podatniku ciążą zaległości podatkowe, bądź gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane, szczególnie gdy podatnik trwale nie płaci wymagalnych zobowiązań podatkowych, zbywa majątek lub dokonuje innych czynności mogących udaremnić lub utrudnić egzekucję zobowiązań podatkowych, a także wówczas gdy wystąpi zaległość podatkowa z tytułu podatków i należności lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Odpowiedzialność solidarna

Z dniem 1 listopada 2019 r. zostanie zniesiony obowiązek stosowania odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i poszerzony zakres ponoszenia odpowiedzialności solidarnej przez nabywcę. Podatnik, na rzecz którego będzie dokonana dostawa towarów (nie dotyczy usług), o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, będzie odpowiadał solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe. Odpowiedzialność solidarna obejmować będzie część podatku proporcjonalnie przypadającą na dostawę dokonaną na rzecz podatnika, jeżeli w momencie dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Solidarna odpowiedzialność nie będzie stosowana:

 • w przypadku nabycia na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów benzyny silnikowej, olejów napędowych lub gazów przeznaczonych do napędu silnikowych spalinowych, a także gdy dostawy gazu przewodowego dokonuje podatnik za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych;
 • w przypadku, gdy powstanie zaległości nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów, w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej;
 • w przypadku nabycia towarów, udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem wynosi 15.000 zł lub więcej;
 • w przypadku nabycia towarów, za które podatnik dokona lub dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Od dnia 1 listopada 2019 r. podatnik będzie odpowiadał solidarnie wraz z podmiotem dokonującym dostawy za jego zaległości podatkowe, jeżeli transakcja będzie dotyczyła zakupu towarów wskazanych w zał. nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług na kwotę nieprzekraczającą 15.000 zł. Podkreślić należy, że nabywca uniknie solidarnej odpowiedzialności, jeżeli dobrowolnie ureguluje należność poprzez mechanizm podzielonej płatności.

Sankcje

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje sankcje zarówno dla sprzedającego jak i dla nabywcy, w przypadku naruszenia przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności.

Sankcje dla sprzedającego

Podatnikowi wystawiającemu fakturę o wartości brutto równej lub przekraczającej 15.000 zł za dostawę towarów i usług wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy bez oznaczenia jej treścią "mechanizm podzielonej płatności", zostanie wymierzone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty VAT przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na takiej fakturze. Sankcja nie może zostać zastosowana, jeżeli zapłata kwoty podatku wykazanej na fakturze, przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Sankcje dla nabywcy

Nabywca dokonujący płatności za towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą o wartości równej lub przekraczającej 15.000 zł bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowego zobowiązania w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w zał. 15 wykazane na fakturze, której dotyczy płatność.

Przepisy przejściowe

Na dotychczasowych zasadach, czyli przy zastosowaniu odwrotnego obciążenia rozliczać należy dostawy towarów lub świadczenie usług wskazanych w załącznikach nr 11 (m in. smartfonów oraz innych telefonów komórkowych, laptopów, notebooków, tabletów, konsoli do gier wideo, odpadów i złomu z metali nieszlachetnych, odpadów szklanych) i nr 14 (usługi budowlane) do ustawy obowiązujących do 31.10.2019 r. które zostały zrealizowane:

 • przed 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstanie lub faktura zostanie wystawiona po dniu 31 października 2019 r.,
 • po dniu 31 października 2019 r., a faktura została wystawiona przed 1 listopada 2019 r.

 Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i wątpliwości związane ze stosowaniem wprowadzanych zmian, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii.

 Napisz do nas

Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia